Evangelicos y adventistas sin verguenza ni dignidad !!!

Es una noticia del mes de enero de 2011, pero igualmente hay que hacer notar el espiritu ecumenico que sigue prosperando entre las iglesias cristianas evangelicas, adventistas, bautistas y otras, que no tienen el menor reparo en darse la mano con Babilonia, contaminarse con su inmundicia y obedecer a los hombres antes que a Dios, alejarse de sus mandamientos y pisotear el santo sabado para honrar el domingo instituido por el hombre.  

Crònica de la pregària ecumènica

El dimecres 19 de gener vam celebrar amb senzillesa però amb esperit de festa, la Pregària Ecumènica que organitzem cada any dins de la Setmana de pregària per la unió dels cristians. L’Església cristiana adventista del 7è dia del carrer Vallcalent ens va acollir tant als pastors, pares i preveres representants de les Esglésies cristianes que hi ha a Lleida, com els que volem viure la gràcia de la UNITAT.

L’acte va començar amb unes paraules de benvinguda del representant de l’Església cristiana adventista del 7è dia el pastor Daniel Posse qui va demostrar joiós l’agraïment de la trobada a la seva església que recentment ha celebrat els 50 anys en aquesta ubicació. Seguidament, van cantar un grup de joves de la mateixa església.

Presentà després la Setmana de Pregària, el pastor Juanjo Escudero de l’Església evangèlica Ebenezer. La proclamació de la 1ª lectura la fa fer l’ancià de l’Església evangèlica baptista David Berenguer. A continuació un jove de l’Església evangèlica de la Bíblia oberta ens introduí i finalitzà cantant el Salm que va proclamar el pastor de la mateixa Església Ferran Jové.

Mn Ramon Prat, representat de l’Església Catòlica i també en nom del Sr. Bisbe absent de Lleida, ens va fe una reflexió partint de les primeres comunitats al voltant dels apòstols a Jerusalem. La Delegació de joves va participar amb un cant que vam intentar seguir tots i, a continuació el Pare Daniel Simon de l’Església Ortodoxa Rumana ens proclamà la segona lectura.

La Delegada d’Ecumensme i diàleg interreligiós Francesca Agustí va participar amb la pregària universal i, agafats de les mans vam resar junts el Parenostre. Amb un cant d’exaltació al que tots vam participar, es finalitzà l’acte en el que ens hi vam sentir bé, ens hi vam sentir EN COMUNIÓ.

El lema d’aquest any “Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries” (Ac 2,42),  les Esglésies de Jerusalem inviten els cristians a redescobrir els valors que sostenien la unitat de la primera comunitat cristiana de Jerusalem. Ens cal, doncs, transformar la nostra pregària i demanar a Déu que ens convertim a fi que puguem treballar activament per la unitat i la vitalitat de l’Església estesa per tot el món. 

                                                         Delegació d’Ecumenisme i diàleg interreligós del Bisbat de Lleida

Crónica de la oración ecuménica

El miércoles 19 de enero celebramos con sencillez pero con espíritu de fiesta, la Oración Ecuménica que organizamos cada año dentro de la Semana de oración por la unión de los cristianos. La Iglesia cristiana adventista del 7 º día de la calle Vallcalent nos acogió tanto a los pastores, padres y sacerdotes representantes de las Iglesias cristianas que hay en Lleida, como los que queremos vivir la gracia de la UNIDAD.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del representante de la Iglesia cristiana adventista del 7 º día el pastor Daniel Posse quien demostró gozoso el agradecimiento del encuentro en su iglesia que recientemente ha celebrado los 50 años en esta ubicación. Seguidamente, cantaron un grupo de jóvenes de la misma iglesia.

Presentó luego la Semana de Oración, el pastor Juanjo Escudero de la Iglesia evangélica Ebenezer. La proclamación de la 1 ª lectura la hace hacer el anciano de la Iglesia evangélica bautista David Berenguer. A continuación un joven de la Iglesia evangélica de la Biblia abierta nos introdujo y finalizó cantando el Salmo que proclamó el pastor de la misma Iglesia Fernando Jové.

Mn Ramon Prat, representante de la Iglesia Católica y también en nombre del Sr.. Obispo ausente de Lleida, nos fe una reflexión partiendo de las primeras comunidades en torno a los apóstoles en Jerusalén. La Delegación de jóvenes participó con un canto que intentamos seguir todos y, a continuación el Padre Daniel Simon de la Iglesia Ortodoxa Rumana nos proclamó la segunda lectura.

La Delegada de Ecumenismo y diálogo interreligioso Francesca Agustín participó con la oración universal y, cogidos de las manos rezamos juntos el Padrenuestro. Con un canto de exaltación al que todos participamos, se finalizó el acto en el que nos sentimos bien, nos sentimos EN COMUNIÓN.

El lema de este año “Todos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones” (Hch 2,42), las Iglesias de Jerusalén invitan a los cristianos a redescubrir los valores que sostenían la unidad de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Necesitamos, pues, transformar nuestra oración y pedir a Dios que nos convertimos a fin de que podamos trabajar activamente por la unidad y la vitalidad de la Iglesia extendida por todo el mundo.

                                                         Delegación de Ecumenismo y diálogo interreligiós del Obispado de Lleida